Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola dibināta 2009.gada 2.novembrī, apvienojot Vangažu Mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu. 

Skolas direktore – Ieva Kikuste, direktores vietnieki mācību darbā – Līga Cera un Vitalis Kikusts. 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola veic izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības apguvi. Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes pamatizglītības iestāde, kas realizē šādas izglītības programmas:
 IMMS
Vizuāli plastiskā māksla
Taustiņinstrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Sitaminstrumentu spēle

Pašnovērtējuma ziņojums 2015