Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas ir autonoma skola ar diviem mācību programmu realizēšanas punktiem – Atmodas ielā 4, Inčukalna pagastā un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalna pagastā.

Šobrīd skolu vada direktore Daina Klints, direktores vietniece izglītības darbā – Līga Ruciņa.

Skolas Misija – attīstīt kultūrvidi kopumā, lai bērnos radītu interesi par mākslu, mūziku, palīdzētu veidoties viņu vērtību sistēmai, celtu bērnu pašapziņu un attīstītu viņu spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Skolas Vīzija – nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

Skolas Vērtības – Atbildība, Centība, Draudzība, Cieņa, Sadarbība, Sapratne.