Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola ir Siguldas novada pašvaldības dibināta mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

Iestādes darbības mērķi ir šādi:

  1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mūzikā, mākslā un kultūrā līdztekus pamatizglītības izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
  2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, veicinot personības izaugsmi un veidošanos.

Izglītības iestādes misija – radīt bērnos interesi par mākslu, mūziku, palīdzēt veidoties viņu vērtību sistēmai, celt bērnu pašapziņu un attīstīt viņu spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Izglītības iestādes vīzija – nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

Izglītības iestādes vērtības – Atbildība, Centība, Draudzība, Cieņa, Sadarbība, Sapratne.